Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

anomalia
anomalia
1874 1e1f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasoundaddicted soundaddicted
anomalia
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapsychoviolet psychoviolet
anomalia
Są dwa rodzaje kobiet na tym świecie, takie które na hasło 'wychodzimy za 30minut' reagują paniką i zdziwieniem i takie, które odpowiedzą 'pff, spokojnie'.
— życiowe, okolicznościowe.
anomalia
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viareloveution reloveution
anomalia
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viareloveution reloveution
anomalia
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viareloveution reloveution
anomalia
9493 c47f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viareloveution reloveution
0403 e9f8
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaqbshtall qbshtall
anomalia
2471 e96b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viareloveution reloveution
anomalia
9017 a9e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viareloveution reloveution
anomalia
anomalia
0599 afa0
Reposted fromMiziou Miziou viareloveution reloveution
anomalia
7575 f403 500
anomalia
anomalia
anomalia
8505 476a 500
Reposted fromfungi fungi viareloveution reloveution
anomalia
0395 ce3f
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
anomalia
4768 b991
Reposted fromvounsky vounsky viaqbshtall qbshtall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl